A 16 Stud Welding Gun (Clamped)


A 16 Stud Welding Gun (clamped)

A 16
Stud Welding Gun (damped)
for ARC stud welding
according to current standardsA 16 Stud Welding Gun (clamped)_chart